vi sinh sống VIN Storm Nitrifying Bacteria xử lý nước chai 250 ml
Hết Hàng
vi sinh xử lý nước Seachem Pristine chai 100 ml
Hết Hàng

SEACHEM PRISTINE

155.000₫ - 525.000₫

EXTRA BIO BACTERIA

85.000₫ - 290.000₫

SL-AQUA MAGIC ENZYME POWDER

100.000₫ - 550.000₫

SL-AQUA PURIFY NITRIFYING BACTERIA

90.000₫ - 3.000.000₫
vi sinh bột Mosura BT-9
Hết Hàng

MOSURA BT-9

390.000₫
vi sinh bột hỗ trợ khoáng Lowkeys Speed sand
Hết Hàng

LOWKEYS SPEED SAND

400.000₫
vi sinh bột Benibachi Bee Max
Hết Hàng

BENIBACHI BEE MAX

385.000₫ - 920.000₫
dinh dưỡng vi sinh sống Prodibio BioTrace
Hết Hàng

PRODIBIO BIOTRACE

35.000₫ - 770.000₫

PRODIBIO START UP

40.000₫ - 1.045.000₫

PRODIBIO BIODIGEST

35.000₫ - 990.000₫
vi sinh xử lý nước BorneoWild Bacter Crystal
Hết Hàng

ADA BACTER 100

525.000₫
vi sinh tan chậm GEX Best Bio Block 35
Hết Hàng
vi sinh tan chậm GEX Best Bio Block 60
Hết Hàng

SEACHEM STABILITY

140.000₫ - 1.550.000₫
vi sinh bột S&B Bacteria D
Hết Hàng

S&B BACTERIA D

170.000₫

SL-AQUA MILIONE BACTERIA POWDER

70.000₫ - 1.100.000₫